De Kleine Letters

Algemene Voorwaarden
Voor de dienstverlening door Kindercoach Leidschenveen.

Versie januari 2020

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft, ouder/verzorger van cliënt
2. Opdrachtneemster: de zelfstandige praktijk Kindercoach Leidschenveen.

Artikel 2.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtneemster en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtneemster retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtneemster verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

4. Voor cliënten onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de onder de gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Het advies van opdrachtneemster is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

2. Opdrachtneemster is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door opdrachtneemster, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtneemster.

3. Voor lichamelijk – en psychische klachten van de cliënt, raadt de opdrachtneemster altijd aan contact op te nemen met de huisarts van de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt, daarbij de zorgvuldigheid in acht nemend die van de kindercoach verwacht mag worden.

2. Opdrachtneemster kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

3. Indien opdrachtneemster derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 6. Geheimhouding
Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 7. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtneemster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Opdrachtneemster kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 8. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht indien van toepassing.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden na afloop van de coachingssessie met een betalingstermijn van twee weken. Na een maand kan eventueel gekozen worden voor betaling per maand. Dat kan pas nadat opdrachtgever en opdrachtneemster hierover  afspraken hebben gemaakt.

2.  De betaling kan geschieden middels een betaalverzoek, of door overmaking op een door de opdrachtneemster aan te wijzen rekening. Betalen middels een pinbetaling in de praktijk na afloop van de coachingssessie behoort ook tot de mogelijkheden.
Betaling door opdrachtgever dient in dat geval te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die opdrachtneemster maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering en opzegging
1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtneemster wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtneemster te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtneemster gerechtigd de kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk via e-mail aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtneemster haar woonplaats heeft.

3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.